رفيق کورش لطفا اين نامه را در اختيار د.س قرار بده.

رفقاى عزيز دفتر سياسى رفيق مصطفى در نامه اخيرش پيشنهاد کرده است که مباحث اخير دفتر سياسى در اختيار اعضاى ک.م و مشاورين قرار بگيرد. من هم از لحاظ اصولى با شفافيت و علنيت در کار رهبرى حزب بخصوص در شرايط امروز که اتوريته نظرى واحدى در بالاى حزب وجود ندارد کاملا موافقم. ملاحظات درست ما در مورد درونى نگاهداشتن مباحث اخير(گر چه چنين به نظر ميرسد در مورد دلايل اين مخفى نگاهداشتن نيز نظرات مختلف است!) هر چه بود امروز که اين بحث خاتمه يافته و به جزئى از عملکرد و سابقه کار دفتر سياسى و اعضاى آن تبديل شده ديگر موضوعيتى ندارد و ميتواند نتايج کاملا منفى و غيراصولى اى بدنبال داشته باشد (نظير دامن زدن به شايعات، رواج ارزيابيهاى ذهنى و شخصى از مواضع و بحثهاى اعضاى دس، محفليسم و گروهبنديهاى غير سياسى و غيره). دلايلى که رفيق مصطفى در مورد ضرورت علنى کردن اين مباحث ذکر کرده کاملا مورد تائيد من نيز هست. کاملا طبيعى و بجا بود که اسناد اين مباحث بعنوان جزئى از گزارش عملکرد در اختيار پلنوم قرار ميگرفت(آنهم پلنومى که ميخواهد در مورد آرايش بالاى حزب بحث و تصميم گيرى کند). من در يک صحبت شفاهى با رفيق کورش نيز اين مساله را عنوان کردم. اما اکنون به توجه به فرصت کمى که به پلنوم مانده است و بخصوص در فضاى مساعدى که براى سوء تفاهم در بالاى حزب ايجاد شده فکر ميکنم انتشار اين اسناد در سطح ک.م و مشاورين ميتواند به بخشى از کمپين بر سر رهبرى تعبير شود بى آنکه فرصتى براى رفع سوء تعبيرات باشد و باز شاهد فضاى پر تنشى شبيه پلنوم قبل باشيم. اگر فرصت داشتيم که به دريافت کنندگان وقت کافى براى مطالعه اين اسناد بدهيم و در ادامه آن اقداماتى براى روشن تر شدن نظرات نظير سمينارهاى مورد نظر رفيق کورش و غيره انجام ميگرفت آنوقت مساله کاملا فرق ميکرد. در هر حال من در عين تاکيد بر ضرورت علنى شدن اين بحثها در سطح ک.م طرح آنها را در فرصت تنگ يک هفته قبل از پلنوم به صلاح نميدانم. اميدوارم بعد از پلنوم به چنين مصلحت انديشى هائى احتياج نداشته باشيم.

حميد تقوائى

١٨ فوريه ٢٠٠٣