براى ثبت در اسناد دفتر سياسى

رفيق على جوادى در نوشته اى که تحت عنوان "حزب کمونيست کارگرى پس از منصور حکمت" نوشته است مجددا على رغم توضيح قبلى من را متهم به زير پا گذاشتن توافق دفتر سياسى کرده است. اين اتهام به زير پا گذاشتن قرار يک ارگان است. يک اتهام تشکيلاتى است. در نتيجه براى ثبت حتما ميخواهم پاسخ من در اسناد دفتر سياسى باشد.

نظر من اين است:

١ - توافق يک ارگان يا يک فرد بايد بصورت مصوبه اعلام شود. اين يک اقدام بوروکراتيک نيست. اصولى است. آن جلسه دفتر سياسى چنين مصوبه اى نداشت. در نتيجه اتهام على جوادى بلحاظ حقوقى بى پايه است.٢ - من يا هر عضو ديگر دفتر سياسى ممکن است در ظرفيت شخصى نظرى داشته باشيم و با کسى در ميان بگذاريم. تغيير آن تغيير نظر است و نه زير پا گذاشتن يک توافق. اين تفکيک مهم است، بخصوص براى ما که در جلسه عادتا بلند بلند فکر ميکنيم. زيرا توجه همه را به يک توافق اعلام شده جلب ميکند و يک بار ديگر همه ما را در مقابل انتخاب آگاهانه قرار ميدهد. حرف من اين نيست که هرچه توافق داريم را بايد به راى بگذاريم و فضائى فاقد اعتماد را ميان خود بوجود بياوريم. اما در مواردى که اختلاف نظر هست نفس اينکه چه چيز مورد توافق است ميتواند خود به يکى از مسائل تبديل شود. ٣ - از نظر شخصى، من در مورد اينکه بحث را بايد ما در دستور بگذاريم يانه در مقاطع مختلف، بخصوص قبل از جلسه، نظرات مختلفى داشته ام. مطمئن نبودم کدام جهت بايد رفت و به اصطلاح سبک و سنگين ميکردم. در آن جلسه نظر من به اين جهت متمايل شده بود که بهتر است بحث را در دستور بگذاريم. اما اين توافق، نه توافق همه ما بود و نه حتى توافق ميان موافقين طرح.. نظرى بود که من کمابيش به آن متمايل شده بودم. با اين وضع من نميتوانستم با يکجا با در دستور نگذاشتن آن موافقت کرده باشم. تعداد ديگرى از رفقاى حاضر در جلسه هم همين نظر را دارند. در نتيجه جواب من اين است که نه! من نه بصورت فردى و نه بصورت جمعى با چنين قرارى موافقت نکرده ام. بحث بوده آمده و رفته است در اين مورد هم اظهار نظر و ترديد کرده ام اما چيزى که از روز اول تا آخر موضع من بوده اين است که حتى تصويب اين طرح با ٧٠ درصد آرا کميته مرکزى من را به موفقيت آن خوشبين نميکند و نسخه پاشاندن حزب است. در نتيجه در مخالفت به راى گذاشته شدن آن صحبت خواهم کرد. ٤ - اين ماجرا اگر براى من هم درسى داشته اين است که ما ديگر مجاز به بلند فکر کردن در جلسه نيستيم. بايد نسبت به آنچه مورد توافق است بسيار روشن و حساس باشيم که چنين سوء تفاهم هائى بوجود نيايد.٥ - رفيق على بعنوان شاهد ادعا ميکند که در حاشيه پلنوم از من پرسيد که چرا توافق دفتر سياسى را زير پا گذاشته ام و من پاسخ داده م که غير اصولى بوده. من چنين گفتگوئى را مطلقا بياد ندارم و فکر ميکنم آنقدر الفباى کار تشکيلاتى را ميدانم که جواب اينکه چرا توافق يک ارگان را زير پاگذاشتيد غير اصولى بودن آن توافق نميتواند باشد. جوابش خارج شدن از آن ارگان و يا تلاش براى تغيير آن توافق است. ٦ - در هرحال نوار جلسات موجود است و اگر دفتر سياسى بخواهد به اين مساله رسيدگى کند ميتواند به اين نوارها مراجعه نمايد.

کورش مدرسى

١١ سپتامبر ٢٠٠٢