يک توضيح و يک پوزش!

اميدوارم که توضيح و پوزش زير مساله اى را که رفيق کورش مدرسى بر آن انگشت گذاشته است را روشن و در ضمن مختومه اعلام کند.

١- من بهيچوجه قصد "متهم" کردن رفيق کورش به زير پا گذاشتن "قرار يک ارگان" (دفتر سياسى) را نداشته و ندارم. دفتر سياسى هيچگونه قرار رسمى صادر نکرده است و نتيجتا من هم نميتوانم مدعى زير پا گذاشتن هيچگونه "قرارى" از جانب رفيقى باشم.

٢- استنباط تا کنونى من اين بود که جلسه دفتر سياسى "توافق" کرده بود که خود راسا در پلنوم بحث ليدر را طرح نکند و در صورت طرح "توصيه" کند که آن را به راى نگذارد و بر اين مبنا ارزيابى خودم پيرامون اتفاقات پلنوم را نوشتم. پيرامون و پس از جلسه پلنوم هم چندين بار در اين باره با برخى از رفقا صحبت کردم و از اين زاويه کسى اشاره اى به اين برداشت من نکرده بود. پس از بحث با رفقا مينا احدى، آذر ماجدى و اصغر کريمى پيرامون مباحث جلسه دفتر سياسى به اين جمعبندى رسيدم که چنين استنباطى نادرست بوده و همگان بر آن توافق ندارند. هر کس روايت خود را دارد که هم مخالف و هم موافق برداشت من است. مسلما از آنجائيکه چنين تناقضى وجود دارد، من مجاز نبوده ام که اين مساله را مورد استناد قرار دهم.

٣- از اينرو رسما از رفيق کورش مدرسى بخاطر ايجاد چنين استنباط و تصورى پوزش ميخواهم.

على جوادى

١١ سپتامبر ٢٠٠٢