رفقاى عزيز دفتر سياسى

رفيق عزيز کورش!

با سلام، در مورد قرارهاى پيشنهادى رفيق کورش منهم ملاحظات جدى دارم. تصميم گيرى در مورد برخى از پيشنهادات اين قرارها(بعنوان مثال فرض گرفتن هفتگى، راديو انترناسيونال و جوانان کمونيست بعنوان ارگانهاى حزبى) و تمام پاراگراف ب از بند ٣ حتى در حيطه اختيارات دفتر سياسى نميگنجند چرا که تصميمات در آن موارد از مصوبات و جهتگيريهاى کنگره دوم حزب به بعد است و نگرش ناظر بر قرار پيشنهاى "در باه تامين رهبرى کوتاه مدت..." در تناقض با آن مصوبات بويژه در تناقض و نفى قرارهاى پلنوم ده حزب است.

طبعا بايد قبل از هر تصميم گيرى در باره اين قرار بحثى جدى در مورد لزوم تجديد نظر در مورد جهتگيريهاى حزب از کنگره دوم به بعد، صورت گيرد.

ازاين رو من موافق نيستم که قرار پيشنهادى: "در باره تامين رهبرى حزب در کوتاه مدت" بصورت يک پاکت و با جرح و تعديلهائى براى تصويب در دستور قرار گيرند. در مقابل قرار جداگانه اى در باره هيات دائم دفتر سياسى و دفتر مرکزى حزب و کلا آرايش بالاى حزب در راستاى مصوبه قبلى(طرح نادر) را مورد بحث و تصويب قرار دهيم. متاسفانه من خود، طرح پيشنهادى در اين زمينه ندارم.

باسپاس: ايرج فرزاد ٢٢ مه