٠ رفيق آذر لطفأ براى اعضا و مشاورين ک.م. ارسال کنيد. با تشکر امان کفا ٢١ اوت ٢٠٠١

رفقاى عزيز

من هم مدتى است که سعى داشتم چند نکته در رابطه با بحث رهبرى بنويسم، اما بسيار مترسد بودم چون منتظر بودم که بحث کمى بازتر شود. به اين معنى که همه، و يا حداقل اکثريت رفقاى دفتر سياسى و هيأت دبيران، در موردش بنويسند. انتظارم اين بود که بتوانم نه تنها از نقطه نظرتشان در مورد اين بحث، بلکه از اعلام آمادگى ها و ... هم مطلع شوم. متأسفانه گرچه يکى از بحث هاى اصلى اين پلنوم بى گمان بحث رهبرى است، طرح منسجمى قبل از طرح نادر ارائه نشد. عدم دخالت فعال بسيارى از اعضا با سابقه رهبرى حزب، در اين بحث، واقعأ عجيب است.

اما چند نکته راجع به طرح نادر:

٭ برخلاف بسيارى از احزاب موجود، در حزب ما نمايندگان "راست و چپ و سانتر"، را نمى شود براحتى ديد، و زير چتر رهبرى نادر، گويى فيلترى وجود دارد که همه را يک رنگ و يک افق و هم تاکتيک نشان مى دهد. و به اين اعتبار حزب منسجم تر و متحد تر از آنچه که بدون نادر خواهد بود تصور مى شود. نادر توانسته اين حزب را متحد نگه دارد، و فکر ميکنم که چون نادر ليدر مسلم بود، هيچکدام از شرکت کنندگان در پلنوم قبلى با اختيارات ليدر در طرح مصوبه قبلى مشکلى نداشتند.

٭ من هم موافقم که اين طرح رجعتى است به گذشته. اما اين واقعيت موجود است. خود اين بحث رهبرى فکر مى کنم وجهه اى ديگر از وجود اين واقعيت و نياز به تغيير آن است.

٭ جامعه، همه احزاب را با رهبر هرکدام، و در بسيارى مواقع حتى احزاب را از روى رهبران شناخته شده آنها مى شناسد. حزب ما را بدرستى حزب منصور حکمت مى شناسند. اگر قرار باشد که به قدرت سياسى فکر کنيم، نمى توانيم، حزب "جمعى نشسته" باشيم. بايستى چهره هايى در اين حزب باشند، که همگى کانديد و خواهان ليد کردن اين حزب باشند. براى اينکار بايد سناريوى موجود عوض شود. بايد لااقل دلواپس نباشيم که اگر مى خواستيم براى انتخاب يک ليدر با همان اختيارات مصوبه موجود وارد رأى گيرى شويم، کسى انتخاب نشود!

٭ من هميشه بر اين باور بوده ام که رهبرى حزبى فردى است و نه جمعى. ميتواند رهبر ضعيف باشد (همانطور که در دو دهه قبل در انگليس حزب محافظه کار و يا ليبر را با تاچر و تونى بلر مى شناسند، و تمامى ديگر ليدرهاى منتخب اين احزاب شايد حتى از يادها هم رفته باشند). اما تا زمانى که سناريوى موجود تغييرى نکرده است، متأسفانه مجبوريم که رهبرى جمعى داشته باشيم.

٭ با طرح نادر موافقم.