به : رفيق آذر مدرسى/ رفقاى کميته مرکزى حزب

موضوع : رهبرى حزب

از: بهرام مدرسى

رفقا باسلام

من اين نامه را در ادامه نامه قبليم مينويسم.

تعدادى از رفقاى عضو و يا مشاور کميته مرکزى نظرشان را در رابطه با رهبرى حزب بدون نادر طرح کرده اند. من ميخواهم که يکبار ديگر وارد اين بحث شوم.

- به نظر من " بايد کادرهاى جوان حزب کارى بکنند" و جملاتى از اين دست اسم رمز اين است که ما اينکاره نيستيم و کس ديگرى بايد اين مهم را به سرانجام برساند.

- ترويج مباحثات حزب و جامعه و حزب وقدرت سياسى براى کميته مرکزى از طرف بعضى از رفقا به معنى خود را به عنوان شخص ثالث ديدن است. اينکه کميته مرکزى بايد چنين باشد و چنان به اين سوال ساده که چه کار معينى ميخواهند انجام بدهند و در چه ظرفيت معينى ميخواهند ظاهر شوند جواب نميدهد.

- جواب سوال رهبرى حزب بدون نادر را دوباره به نادر موکول کردن هم کار جالبى نيست. بالاخره جمع بزرگى در رهبرى اين حزب قرار دارند و خود بايد راساسا به اين مسئله بپردازند. براى من جنبش کمونيسم کارگرى و حزب کمونيست کارگرى دو مقوله متفاوت هستند. کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى نميتواند براى رهبر جنبش خودش نسخه اى بپيچد. بلکه از نظر من ميبايد که براى رهبرى حزب خود مسئله مشخصى را در دستور کارش قرار دهد.

- اظهار نگرانى بعضى از رفقا تا آن حد که کل پروژه حزب را زير سوال ميبينند هم راستش (باتوجه به تمام درستى بحث شق هاى ممکن رفيق على جوادى )براى من مقدارى با کل تعريف موجوديت ما جور در نميايد. جايگاه نادر يکى است و غير قابل چشم پوشى، همه رفقا اينرا در نامه هاى مختلفى بدرستى طرح کرده اند، ولى مگر قرار نبود که آنچيزى را که بدست آورده ايم راحت از دست ندهيم؟

- من کماکان فکر ميکنم که اساسى ترين مسئله رو در روى کميته مرکزى حزب دخالت در قدرت سياسى در ايران است. و هريک از اعضاى کميته مرکزى حزب ميبايد که خود و نقشى را که در اين رابطه براى خود قائل هستند را روشن کنند.

با کمترين دخالت ما در قدرت سياسى در ايران تقريبا کل صورت مسئله خود حزب ما هم تغيير ميکند، فاکتورهاى جديدى در رابطه ما با کل جنبش کمونيسم کارگرى و رهبرش منصور حکمت شکل خواهند گرفت.

در رابطه با اجزاى استراتژيک اين هدف ميشود صحبت کرد و به توافق رسيد مهم اما از نظر من توافق همه و يا جمعى از اعضاى رهبرى حزب براى ايفاى اين نقش است. نبايد اين مهم را نه به دوش بغل دستى انداخت و نه انتظار از نادر داشت که مشکل ما را حل کند.

از نظر من اين بسيار ناکافى است که مدام بعنوان فرد سوم وارد اين بحث شويم

- من خودم براى هر وظيفه اى که در اين رابطه به عهده ام گذاشته شود آماده ام.