از مهرنوش موسوى

به رفيق آذر مدرسى ريئس هيئت دبيران حزب

موضوع نامه رفيق نادر

با سلام گرم و خسته نباشيد !

بيش از نزديک به ٣ هفته از آخرين نامه رفيق نادر در باره موضوع بيمارى او و شرايط بسيار مهمى که حزب و همچنين خود نادر پيشاروى خود دارد ميگذردـ بيش از نزديک به ٢ ماه از اطلاع ما از شرايط دشوارى که نادر و حزب در آن قرار گرفته است ميگذردـ با علنى شدن موضوع بيمارى وى بسيارى از اعضا و دوستداران حزب، بسيارى از مردم نگرانند و از ما ميپرسند که حال او چطور هست و حزب ميخواهد چه بکندـ در صفوف خود حزب حتى در ميان کادرهاى حزب روحيه نا اميدى و اينکه بدون نادر حزب شکست خواهد خورد را به گوش خود شنيده و به بحث پرداخته ام ـ حياتى تر از اين ما موضوعى در اين حزب نداريم ـ به نظر من رهبرى حزب بايد اگر آب دستش بود زمين گذاشته اول از همه دور هم جمع شده در اين باره به صحبت و مشورت ميپرداخت و راه حل ارائه ميدادـ تا همين الأن هم ما کوتاهى کرده ايم ـ نادر حتى اگر مريض هم نشده بود بالأخره يک روزى بايد اين اتفاق ميافتاد که در مقام رهبرى اين حزب به جاى به دنبال رفتن، در کنار او قرار بگيريم ـ نادر در نامه خود به اين نکته اشاره کرده است که گرفتن و يا نگرفتن پلنوم را حتى به حضور وى موکول نکنيم ـ من فکر ميکنم ما بايد بنشينيم و در اولين فرصت ممکن چه اين نشست پلنوم ناميده شود چه نشست ويژه و اضطرارى رهبرى به هر حال بنشينيم صورت مسئله را طرح بايکديگر بحث و مشورت کنيم و راه حلهايى را براى حزب و خود نادر جلو پاى خود بگذاريم ـ رهبرى اين حزب بايد تحويل گرفته شودـ بايد به اين حالت انتظار پايان داده شودـ فرصت براى چه معجزه ايى خريده ميشودـ دست ديگرى قرار نيست اين وظيفه تاريخى را به عهده بگيرد، ما آدمهاى زنده هستيم و درست در چنين لحظه هايى در چنين تند پيچهايى است که معلوم ميشود چه کسى ميتواند صفوف رهبرى حزب را منسجم کندـ جلو بيفتد، افق سياسى تعيين کند، حتى اگر ضعف و کمبودى در خود مى بيند اعلام آمادگى کند به پيش ببرد، خطا کند، اصلاح کند و تبديل به رهبرى واقعى شودـبه نظر من پاسخ در اين خواستن است ـ در اين تحرک است ـ در قرار گرفتن در موضع صاحب اين خانه و کنار نادر ايستادن به جاى اينکه منتظر او باشيم است ـ رهبرى سياسى يعنى تشخيص اولويتها، راه درست ، ضرورتها و من از خودم سئوال ميکنم اولويتى و ضرورتى از اين ضرورت و اولويت در حزب ما هست که انرژى و جنب و جوش و توجه رهبرى حزب به آن بسيار محدود متوجه آن است ـ همه بيشتر در حال انتظارند تا در تحرک تا در پاجلو گذاشتن و سياست تعيين کردن ! موکول کردن هر روزه اين نشست و اين جنب و جوش براى شکل دادن به صف يک رهبرى منسجم و متحد و هم خط، به اين يا آن نشست مثلأ دفتر سياسى و يا هيئت دبيران و يا امکان حضور نادر و يا اوضاع سياسى و غيره طفره رفتن از زير بار مهمترين و اساسى ترين مسئله ايى است که نزديک به دوماه است پيشاروى ماست ـننشستن، پاسخها را در مقابل هم نگذاشتن، به شيوه سياسى و موثر براى به کرسى نشاندن بديلهاى درست و همانگونه که خودش ميگويد عبور از منصور حکمت را بدون خسارت طى نکردن دير يا زود ما را به بن بست و حزب را با خطر جدى در اين اوضاع روبرو ميکندـ از همين رو من تقاضا ميکنم که در اولين فرصت ممکن اول ترتيب جلسه ايى را بدهيم که دستور جلسه آن نامه رفيق نادر و پاسخ به سئوالات مطروحه در آن باشدـ جلسه ايى که کميته مرکزى حزب صورت مسئله را جلو خود گذاشته و پاسخ آن را روى ميز ـ سپس نه فقط در سطح کميته مرکزى، بلکه در اولين فرصت کادرهاى حزب، اعضا حزب، مردمى که حکمت را ميشناسند و نگرانند و از ما پاسخ ميخواهند را جمع کنيم در اين باره صحبت کنيم راه حلهايمان را نشانشان بدهيم، با دلسردى و روحياتى که همين الأن در صفوف خود ما بوجود آمده مقابله کنيم ـ نامه هاى بسيار محدودى که تا کنون و در عرض همين ٣ هفته نوشته شده و عدم ابراز نظر نزديک به ٤٠ نفر از صف رهبرى حزب خود گواه آن است که نه فقط نوشتن نامه موضوع را جلو چشم ما قرار نميدهد بلکه در همين سطح محدود هم هنوز مشکلى که بسيار اساسى و مهم و حياتى در حزب ما ميباشد با درجه اهميت بالايى مورد توجه قرار نميگيردـما بايد نه فردا و پس فردا و يا پس از حل اين يا آن مشکل روزمره تشکيلاتى، بلکه هم امروز دور هم جمع شويم ـ هيچ مشکلى نيست که اين درجه اهميت را در حزب ما داشته باشد که شرايط بيمارى نادر و مسئله رهبرى حزب و جنبش کمونيسم کارگرى در حال حاضر داردـ گفتگوهاى تلفنى و شخصى و يا نامه هايى که با فواصل نوشته و لابلاى هزار و يک مشغله مهمتر !! گم ميشوند جواب نيست ـ ما بايد جمع شويم بايد مسئله را جلوى رويمان بگذاريم باهم بحث و جدل کنيم راه حل ارائه کنيم، جلو بيفتيم اعلام آمادگى کنيم، يک تيم بشويم، هم خط بشويم صاحب حزب و مسائل و مشکلاتش صاحب پيروزى و يا شکستش راه را جلويمان بگذاريم و شانه به شانه هم حزب را از اين گذرگاه به سلامت عبور بدهيم ـدرجه حساسيت و تحرک اين دوره ما براى جدى گرفتن اين امر و پاسخى که به آن ميدهيم خود همه چيز را در باره آينده حزب و توان هدايت و رهبرى جنبشى که نادر آن را ساخته و هنوز کسى تحويل نگرفته است ميگويدـ